the-effect-of-massage-on-body-tissues

تأثير ماساژ روي بافت های بدن

اثرات و فواید ماساژ بر تک تک اعضای بدن و حال روحی افراد ثابت شده است.ماساژ درمانی در کنار درمان های اصلی بسیار موثر در روند بهبود حال جسمانی افراد می باشد.در اينجا ضروري است تأثير مستقيم مکانيکي ماساژ را روي بافت هاي غيرانقباضي يا عروقي بررسي کنيم. اساس بافت همبند را تارهاي کلاژن تشکيل ميدهد که توسط پلهاي عرضي فيبري در کنار يکديگر قرار گرفته اند. بر اثر بروز آسيب در جريان بيماري، تورم باعث افزايش نفوذپذيري عروقي شده، به مايع به شکل ادم اجازه مي دهد که به داخل بافت کشيده شود. اين ادم حاوي پروتئين هاي پلاسما- مخصوصا فیبرینوژن حاصل تشريح فيبرين- است و باعث سخت شدن بافت مي شود. بنابراين، در بافت حالت چسبندگي ايجاد مي شود و فيبرها را به صورت دسته هايي در کنار يکديگر به هم مي چسباند. اين چسبندگي حرکت پلهاي عرضي را بين يک جفت از فيبرها کمتر مي کند و مانع سر خوردن طبيعي فيبرها روی يکديگر مي شود.ثابت شده است که ماساژ قادر است بافتهاي کوتاه يا سخت و چسبانده را کشش بدهد؛ حرکت بافتها را در پلهاي عرضي سخت شده، يعني بين فيبرها و جايي که به يکديگر چسبيده اند، بيشت کند و باعث کشش اين ارتباطات شده، به بافت اجازه دهد که بازتر و طويلتر شوند؛ اين امر باعث افزايش انعطاف پذيري بافت مي شود.

در بافتها چه رخ مي دهد

نخستين تأثيري که در پوست ايجاد مي شود، زماني که دست آن را لمس مي کند ما از سازوکارهاي لمس چيزهاي زيادي مي دانيم، اما اين که چگونه پديدة جسماني لمس بر روي خلق و خوي، هيجانات و محرکهاي رفتاري اثر مي گذارد. چندان روشن نيست. بايد بتوانيم واکنش هايي را که ممکن است در نتيجة اين تماس رخ دهد، پيش بيني کنيم. حس لامسه را اولين حواسي است که تکامل مي يابد. در هفته ششم پس از بارداري، در دوره ايمبريونيک، جنين به تماس واکنش نشان می دهد احتمالا تحریک پوستی در دوره های بحرانی تکامل جنين انسان باعث توسعة ارگانيک های طبيعي و رشد رفتاري آن مي شود.پس از تقریبا سه ماهگی، نوزاد شروع به استفاده از حس لامسه خود براي يادگيري آني محيط مي کند. محروميت از اين فرايند يادگيري، بر روي يادگيري و واکنش هاي اجتماعي او در آينده تأثيرگذار خواهد بود.

the-effect-of-massage-on-body-tissues-1

تأثير ماساژ روي بافت های بدن

لايه هاي بافت

در طي ماساژ شديد، هنگامي که پوست سرخ مي شود. تغييرات عيني را مي توان مشاهده کرد.ميزان اين تغييرات بستگي به واکنش پوست دارد و در هر نوع پوست، متفاوت است که علت آن، آزاد شدن هيستامين، هپارين و هيالوريک اسيد از سلولهاي پايه است. سلولهاي پايه در بافت همبند وجود دارد و حاوي هيستامين، هپارين و هیالوریک اسید است.دقیقا روشن نیست که چرا تحريک مکانيکي آن باعث باز شدن عروق مي شود.هدف آن چيست. به هر حال، اين تحريک با افزايش نفوذپذیری مویرگها همراه است و احتمالا مایع بافت از اين مويرگها رها شده و سبب سرخ به نظر رسيدن بافت مي شود، همچنين، باعث برطرف شدن حساسيت شده، محافظت کننده شيميايي را از طريق رگهاي خوني به اين منطقه انتقال مي دهد.اين سرخي را مالش دست روي سطح پوست تشديد می کند، مخصوصا اگر مالش با سرعت انجام گیرد. سرخي پوست را مي توان با انجام آهسته تر ماساژ و استفاده از روغن کاهش داد. زماني که دست روي سطح پوست گذاشته ميشود. گرما را مي توان ميان دو سطح احساس کرد. اگر دستها به طور ثابت روي پوست نگه داشته شود، اين گرما و حرارت افزايش خواهد يافت. مالش روي سطح پوست باعث اصطکاک شده گرما را بيشتر مي کند. با اندکي افزايش، لايه هاي بافت همراه با دستها حرکت مي کنند. مالش آرام و خيلي سطح باعث حرکت اپيدرميس مي شود.

 

the-effect-of-massage-on-body-tissues-2

تأثير ماساژ روي بافت های بدن

 

اگر بين دستهاي درمانگر و پوست بيمار اصطکااک ايجاد شود، اپيدرميس با حرکت دستهاي درمانگر حرکت کرده اندکي کشيده مي شود. چون اين لايه بسيار نازک است، درميس، همزمان به واسطه کشش و اصطکاک ميان درميس و اپي درميس حرکت مي کند. اين کشش به خاطر چسبندگي طبيعي موجود بين اين لايه هاست.وارد آوردن فشار بيشتر (توجه داشته باشيد که هنوز هم ماساژ خيلي سبک انجام ميشود) با اصطکاک و مقداري کشش روي درميس و بافت زيرجلدي تأثير مي گذارد. زماني که اين کشش به حد نهايي برسد، و تمام لايه ها کشيده شود مقاومت یا تنش پديد مي آيد. در اين هنگام مي توان احساس نهايي را از اين حرکت به دست آورد. اگر دستها به حرکت خود ادامه دهند تا بر روي مقاومت ايجاد شده فشار وارد کنند، اين ماساژ عمقي شده، بر روي بافتهاي پايينتر نيز تأثير ميگذارد. ما متوجه شده ايم که ماساژ باعث انتقال و تداخل انرژي ميان بيمار و درمانگر مي شود و اين تماس باعث آرامش برقراري ارتباط و احساس خوب بودن مي شود همچنين بافتها را در لايه هاي زيرين حرکت می دهد.اقدامات ديگري همچون بلند کردن، کشيدن،فشار دادن و پيچش دادن پوست، بافت همبند، تاندون ها، ليگامنت ها،عضلات، عروق خوني و عصاب نيز باعث تحريک اعصاب آنها شده تغييراتي را در سيستم گردش خون و عصبي آنها ايجاد ميکند.

نتيجه گيري

پيرامون ماساژ بحثهاي زيادي صورت گرفته است. برخي از آن ها مبتني بر استدلال هاي علمی ست. اما متأسفانه بسياري از اين مطالعات نقاط ضعف فراواني دارند. بعضي از آنها از جنبة علمي و بعضي ديگر به واسطه طرح تحقيقي ضعيف ارائه شده اند. انجام تحقيق بر روي ماساژ بسيار مشکل است. بسياري از تأثيرات اشاره شده براي ماساژ مبتني بر اصول و منابع علمي است، اما بهتر است که اين تأثيرات با تحقيقات جامع مورد تأييد قرار گيرد. حداقل تا زماني که توجيه علمي براي اثبات اين مدها پيدا نشده است بايد منتقدانه به آن نگريست و درمانگرها بايد توجه داشته باشند که بيشتر بخشهاي اين تأثيرات بر اساس توجيه بيولوژيکي هستند، نه اعتبار علمي.

مطالب مفید و مرتبط در سایت ماساژ در منزل را مطالعه نمایید.

ماساژ درمانی

تاثیر ماساژ و فواید آن بر قسمتهای مختلف بدن

تاثیر ماساژ در بارداری و زایمان

 ماساژ تایلندی یا تای ماساژ

منبع : ماساژ در منزل

masazh-ba-sang-daq2

تاثیر ماساژ و فواید آن بر قسمتهای مختلف بدن

تاثیر ماساژ و فواید آن بر قسمتهای مختلف بدن

تأثير ماساژ بر کاهش چربي بدن

براي ماساژ تأثيرات زيادي فرض شده است؛ هر چند متأسفانه بسياري از تأثيرات به طور علمي به اثبات نرسيده است. در اين جا هدف ما اين است که آن دسته تأثيراتي را که از راههاي علمي به اثبات رسيده است، مورد بحث قرار دهيم. عموم مردم معتقدند که ماساژ ميتواند کاهش بافت و حجم چربي بدن شود. شايد زماني که ماساژ درماني عموميت بيشتري پيدا کند، اين عقيده نيز تغيير يابد و به واقعيت نزديکتر شود. چربي به صورت تريگليسريد و به شکل مايع ذخيره مي شود و به صورت گلبول هايي در سلولهاي خود درمي آيد و از طريق فعاليت آنزيم ها به جريان خون وارد مي شود تا به نيازهاي انرژي پاسخ دهد. دستکاري غيرفعال و مکانيکي مناطق ذخيره شده نميتواند بر روي تعداد سلولهای آنان تأثيرگذار باشد. سلولهاي چربي در کنار يکديگر و به صورت بخشهاي مجزا درمي آيند و غلاف فيبروس آنها را ميپوشاند هر يک از اين بخشها جريان خون مربوط به خود را دارد. اگر تعادل مايعات در اين بافت تغيير يابد و بافت کلاژن سخت شود بافت زير جلدي انعطاف خود را از دست ميدهد و ويژگي هاي ديگري به خود مي گيرد.دستکاري اين ناحيه باعث تغيير در مايعات اين بافت شده، حرکت پذيري را در اين بافت سخت شد. بيشتر ميکند. اما اين کار باعث کاهش ميزان چربي نمي شود. بنابراين، افراد بايد اين عقيده را فراموش کنند که ماساژ ميتواند جانشين رژيم غذايي يا ورزش براي کاهش وزن باشد.

the-effect-of-massage-and-its-benefits-on-different-parts-of-the-body-1

تاثیر ماساژ و فواید آن بر قسمتهای مختلف بدن

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با لاغری با ماساژ مطلب ماساژ لاغری گام به گام مطالعه نمایید.

تأثير ماساژ بر گردش خون

فشار ناشي از ماساژ به خودي خود باعث افزايش فشار در بافتها مي شود و اختلاف فشار بين فضاي بافت و عروق را ايجاد مي کند. با حرکت دستها، فشار افزايش يافته حرکت مي کند و از يک منطقه به مناطر ديگر مي رود. بنابراين،مايع به طور مداوم از بافتها به عروق و از عروق به بافتها حرکت ميکند؛ يعني از ناحيه اي با فشار بالا به ناحيه اي با فشار پايين در مسيري دو طرفه حرکت مي کند اگر فشار تنها در فضاي بافتي – و نه در عروق – ايجاد شود، مايعات از بافت به عروق حرکت خواهند کرد. اندکي فشار بيشتر باعث افزايش فشار در عروق ميشود؛ به طوري که تمايلي براي مايعات ايجاد مي شود که با خروج از عروق، به طرف فضاي بافتي جايي که فشار پايين تر است حرکت کند. اگر عروق تحت فشار قرار بگيرند و اين فشار در طول آن ها حرکت کند، مانند زماني که ماساژ افلوراژ داده مي شود، مايع نيز در سلول عروق و به سمت بالاتر حرکت مي کند و قسمتهای پشت دست سریعا پر می شود اين اثر پر شدن مجدد يا مکش مي تواند مايع رابه سمت قلب با فشار براند. اين عمل با ايجاد مکش در وريدها، به دريچه هاي رگها براي جلوگيري از برگشت خون به عقب کمک مي کند.همچنين، دستکاري بافتها با يک فشار مناسب باعث کشش فبلامانها مي شود که به ديواره عروق لنفاوي متصل هستند و به مقادير بيشتري از پروتئين هاي پلاسما اجازه مي دهد که از فضاي بافتها حرکت کنند. بنابراين، فشار اسمزي طبيعي در مايعات خارج سلولي ايجاد مي شود.

the-effect-of-massage-and-its-benefits-on-different-parts-of-the-body-2

تاثیر ماساژ و فواید آن بر قسمتهای مختلف بدن

تأثير ماساژ بر عضله

تأثير ماساژ بر روي گردش خون مي تواند کوفتگي عضلاني را کاهش دهد و از بروز آسيب در عضلاتي که دچار کوفتگي شده اند، جلوگيري کند.تأثير بيشتر ماساژ روي عضله را ميتوان با تأثير بر روي توان و عملکرد عضله تقسيم کرد.توان عضله نشان مي دهد که عضلات اسکلتي در وضعيت انقباض خفيف قرار دارد. اين توان را تعامل پيچيده بين تحريکات ايجاد شده توسط دوک هاي عضلاني حفظ ميکند (گيرندههايي که به کشش حساس هستند) و اندام گلژي که در تاندون ها قرار دارد. از انقباض آن جلوگيري مي کند. شاخ قدامي نرونها در نخاع اين تحريک ها را دريافت ميکند. فعاليت اين سلولهاي نخاعي از طريق فعلايت مغز تنظيم مي شود. زماني که عملکرد دستگاه عصب مرکزي ICNS  طبيعي است، عوامل مختلفي بر روي تون عضلاني تأثير مي گذارد.اين که پيرامون اين مسئله تحقيق درستي صورت نگرفته است، اما در واکنش به صدمات (به عنوان مثال، نزديک به استخواني که به تازگي شکسته است) اسپاسم موضعي براي افزايش تنش عضلاني در اطراف ترايگوپوينت ها ميوفاسيال ايجاد مي شود.به نظر مي رسد که اسپاسم در واکنش به در ايجاد مي شود که به منظور جلوگيري از حرکات و صدمات بيشتر است. به هر حال، علت آن هنوز ناشناخته مانده است. بنابراين، اسپاسم به خودي خود به يک مشکل مبدل شده، درد بيشتر را ايجاد ميکند. در نهايت، جايي که اسپاسم در آن ايجاد شده است،علائمي را از خود نشان مي دهد. تغييرات ايجاد شده در عضلات باعث فشار بر روي عروق خوني تغذيه کننده عضله شده و در نتيجه ادم چسبندگي و کوتاهي تارهاي عضله ايجاد مي شود، ماساژ به عنوان روشي براي جلوگيري از بروز اين چرخ شناخته شده است. گفت مي شود که ماساژ تون عضلاتي که گرفته يا اسپاسم هستند و نيز کوفتگي و گرفتگي عضلاني که به علت تمرين زياد دچار آن شده اند، کاهش ميدهد. همچنين، ماساژ مي تواند عضله را برای تمرين آماده کند و تنش زياد عضله را در عضلات اسپاسمي کاهش دهد.

تأثير ماساژ روي درد و احساس

بسياري از تأثيراتي که درباره ماساژ گفتيم،در کاهش درد دخالت دارند و قبلا در ارتباط با گرفتگی عضلات مورد بحث قرار گرفته اند.ماساژ مي تواند به عنوان عامل اوليه، درد را کاهش دهد يا به عنوان عامل ثانويه عواملي را که باعث درد ميشود، از بين ببرد. ثابت شده که ماساژ در کاهش درد در وضعيت هاي مختلف دخالت دارد. ماساژ و فيزيوتراپي غيراختصاصي باعث کاهش درد تراکوتومي ميشود. ماساژ مجب کشش در بافت ميشود. يک پوشش شبکه اي افقي بافت را پوشانده است که کشش آرام اين عروق موجب تحريک سمپاتيک کنترل کننده اين گيرنده ها ميشود. اين گيرنده ها با دستکاري تغيير شکل و تغيير وضعيت مي دهند و بر روي حساسيت گيرنده هاي تأثيري دوگانه مي گذارند و با پايين آوردن حساسيت آنها، درد و گرفتگي را کاهش ميدهد. اگر شروع درد در عضله بيشتر به علت تورم بافت همبند باشد تا در نتیجه عوامل متابولیکی، همانطوری که قبلا گفته شد، اثر پخش کننده ماساژ در اطراف مايعات احاطه کنندة آن، باعث برداشتن عوامل تورم شده، تورم را سريعتر کاهش ميدهد.

masazh darmani

آموزش ماساژ

آموزش ماساژ

آموزش ماساژ توسط متخصصین علم ماساژ در کلینیک های تخصصی صورت میگیرد.در این مطلب ساده ترین و کاربردی ترین روشهای و تکنیکهای ماساژ را به شما می گوییم .شما می توانید با بکارگیری این روشها از فواید ماساژ درمانی بهره مند شوید.تكنيك‌هاي خانگي ماساژ علاوه بر خواص درماني و تسكين دهنده براي پيشگيري از اسپاسم‌هاي عضلاني موثر است. با این ۷ حرکت پیشنهادی شب ها آسوده تر بخوابید

گام اول: فضاي مناسب براي ماساژ را مهيا كنيم

 براي شروع ماساژ بهتر است يك اتاق خلوت، آرام و بدون رفت‌وآمد را براي ارائه ماساژ انتخاب كنيد؛ فضايي كه ساكت، مرتب و بدون شلوغي باشد تا فرد گيرنده ماساژ در آن احساس آرامش كند. براي آماده كردن مقدمات كار احتياج به تشك و يك بالش نرم چهار گوش داريد. بهتر است پس از قرار دادن بالش روي تشك، به كمك يك ملحفه تميز و نخي روي تشك و بالش را به‌خوبي بپوشانيد.

masazh darmani1

آموزش ماساژ

دقت داشته باشيد كه بالش چهارگوش را بايد به‌گونه‌اي روي تشك تنظيم كنيد كه هنگام دراز كشيدن بيمار، بالش در قسمت قفسه سينه او قرار بگيرد

گام دوم: بدن را گرم كنيد.

پيش از آنكه ماساژ را آغاز كنيد، بهتر است عضلات و بدن دريافت‌كننده را گرم كنيد. براي اين كار مي‌توانيد با آغشته كردن كف هر دو دست به روغن زيتون پشت بيمار را به آرامي با حركت‌هاي كم فشار ماساژ دهيد تا عضلات او گرم و آماده دريافت ماساژ شوند. در اين حالت عضلات شانه و گردن بيمار را فراموش نكنيد و سعي كنيد تمامي عضلات را به آرامي لمس كرده و ماساژ سطحي دهيد

گام سوم: با ستون فقرات شروع كنيد

براي شروع ماساژ بهتر است از عضلات اطراف ستون فقرات آغاز كنيد. براي اين‌كار كف يك دست را در قسمت كمر به روي بدن گيرنده گذاشته و دست ديگر را روي دست زيري قرار دهيد.

به اين ترتيب با وارد كردن فشار‌هايي كوچك به‌طوري كه گيرنده ماساژ اذيت نشود، حاشيه ستون فقرات را از كمر تا گردن طي كنيد. درهر نقطه فشار كوچكي وارد كنيد. اين حركت را ۲ تا ۳ بار در يك سوي ستون فقرات تكرار كرده و پس از اتمام كار همين حركت را در سمت ديگر ستون فقرات تكرار كنيد. اين كار كمك زيادي به تسكين درد و تخليه تنش از ناحيه ستون فقرات مي‌كند. دقت داشته باشيد كه مسير حركت از سمت كمر به سمت شانه‌ها باشد

گام چهارم: حركت خرچنگ و تسكين عضلات

پس از ماساژ ستون فقرات با كمك تكنيك خرچنگ از انگشتان دست براي ماساژ دادن عضلات كمر استفاده كنيد. در اين حالت عضلات و ماهيچه‌هاي كمر را ميان انگشت شست و چهار انگشت ديگر گرفته و رها كنيد. دقيقا همانند خرچنگي كه با چنگال خود جسمي را نگه مي‌دارد. اين حركت خرچنگ‌وار را از عضلات پايين كمر آغاز كرده و تا عضلات شانه و گردن ادامه دهيد. دقت كنيد جايي از عضلات از ديد شما پنهان نماند

گام پنجم: ضربه‌هاي كوچك، اما مفيد

در اين حالت هر دو دست را مشت كرده و به آرامي به عضلات شانه و عضلات كنار ستون فقرات ضربه‌هايي بسيار آرام وارد كنيد. فشار اين ضربات بايد به‌گونه‌اي باشد كه گيرنده ماساژ احساس ناراحتي نكند. در اين مرحله تمام عضلات را با ضربه زدن مشت‌ها، ماساژ مي‌دهيد. به خاطر داشته باشيد كه از اين ضربه در بخش پايين كمر و روي ستون فقرات هرگز استفاده نكنيد و تنها از آن براي عضلات كناري ستون فقرات و عضلات شانه استفاده كنيد.

amozesh masazh

آموزش ماساژ

گام ششم: دايره وار عضلات را ماساژ دهيد

براي دريافت نتيجه بهتر از تسكين دردها و تخليه تنش‌ها و اسپاسم‌هاي عضلاني، در اين مرحله با كمك سرانگشتان جمع شده دست خود با فشارهاي كم حركت دايره‌واري را از روي عضلات گردن و شانه آغاز كرده و سپس عضلات ناحيه پشت و پهلو را نيز درگير آن كنيد

گام هفتم: آزاد‌سازي‌ اسپاسم‌هاي عضلاني

در اين مرحله دوباره سرانگشتان هر دو دست به‌ويژه شست‌ها را به روغن آغشته كنيد و به كمك هر دو شست در امتداد ستون فقرات به ماساژ عضلات و ماهيچه‌ها بپردازيد. در اين بخش بهتر است حركت انگشتان دست از سمت ماهيچه‌ها و عضلات گردن به سمت ستون فقرات و كمر باشد

نكته آخر

در آخرين مرحله با كمك هر دو دست، كمر گيرنده را لمس كرده و آن را ماساژ دهيد. بهترين حالت براي ماساژ، قرار دادن كف هر دو دست به روي كمر او و ماساژ دادن عضلات اين ناحيه به آرامي تا بالاي عضلات باسن است. در نهايت پس از اجراي اين كار كف هر دو دست را به يكديگر مالش داده و به آرامي از سمت شانه‌ها به سمت كمر بيمار چند بار بكشيد و اجازه دهيد او به‌مدت ۱۵ تا ۲۰ دقيقه در همان حال باقي بماند.

لینکهای مفید در سایت ماساژ در منزل را حتما بخوانید

تعرفه ماساژ در تهران

ماساژ تایلندی یا تای ماساژ

فواید ماساژ درمانی

آموزش ماساژ کمر

اصول ماساژ دست و پا و فواید آن

ماساژ در منزل

Copyright ©ماساژ در منزل