تاثیر ماساژ و فواید آن بر قسمتهای مختلف بدن

تاثیر ماساژ و فواید آن بر قسمتهای مختلف بدن

تأثير ماساژ بر کاهش چربي بدن

براي ماساژ تأثيرات زيادي فرض شده است؛ هر چند متأسفانه بسياري از تأثيرات به طور علمي به اثبات نرسيده است. در اين جا هدف ما اين است که آن دسته تأثيراتي را که از راههاي علمي به اثبات رسيده است، مورد بحث قرار دهيم. عموم مردم معتقدند که ماساژ ميتواند کاهش بافت و حجم چربي بدن شود. شايد زماني که ماساژ درماني عموميت بيشتري پيدا کند، اين عقيده نيز تغيير يابد و به واقعيت نزديکتر شود. چربي به صورت تريگليسريد و به شکل مايع ذخيره مي شود و به صورت گلبول هايي در سلولهاي خود درمي آيد و از طريق فعاليت آنزيم ها به جريان خون وارد مي شود تا به نيازهاي انرژي پاسخ دهد. دستکاري غيرفعال و مکانيکي مناطق ذخيره شده نميتواند بر روي تعداد سلولهای آنان تأثيرگذار باشد. سلولهاي چربي در کنار يکديگر و به صورت بخشهاي مجزا درمي آيند و غلاف فيبروس آنها را ميپوشاند هر يک از اين بخشها جريان خون مربوط به خود را دارد. اگر تعادل مايعات در اين بافت تغيير يابد و بافت کلاژن سخت شود بافت زير جلدي انعطاف خود را از دست ميدهد و ويژگي هاي ديگري به خود مي گيرد.دستکاري اين ناحيه باعث تغيير در مايعات اين بافت شده، حرکت پذيري را در اين بافت سخت شد. بيشتر ميکند. اما اين کار باعث کاهش ميزان چربي نمي شود. بنابراين، افراد بايد اين عقيده را فراموش کنند که ماساژ ميتواند جانشين رژيم غذايي يا ورزش براي کاهش وزن باشد.

the-effect-of-massage-and-its-benefits-on-different-parts-of-the-body-1

تاثیر ماساژ و فواید آن بر قسمتهای مختلف بدن

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با لاغری با ماساژ مطلب ماساژ لاغری گام به گام مطالعه نمایید.

تأثير ماساژ بر گردش خون

فشار ناشي از ماساژ به خودي خود باعث افزايش فشار در بافتها مي شود و اختلاف فشار بين فضاي بافت و عروق را ايجاد مي کند. با حرکت دستها، فشار افزايش يافته حرکت مي کند و از يک منطقه به مناطر ديگر مي رود. بنابراين،مايع به طور مداوم از بافتها به عروق و از عروق به بافتها حرکت ميکند؛ يعني از ناحيه اي با فشار بالا به ناحيه اي با فشار پايين در مسيري دو طرفه حرکت مي کند اگر فشار تنها در فضاي بافتي – و نه در عروق – ايجاد شود، مايعات از بافت به عروق حرکت خواهند کرد. اندکي فشار بيشتر باعث افزايش فشار در عروق ميشود؛ به طوري که تمايلي براي مايعات ايجاد مي شود که با خروج از عروق، به طرف فضاي بافتي جايي که فشار پايين تر است حرکت کند. اگر عروق تحت فشار قرار بگيرند و اين فشار در طول آن ها حرکت کند، مانند زماني که ماساژ افلوراژ داده مي شود، مايع نيز در سلول عروق و به سمت بالاتر حرکت مي کند و قسمتهای پشت دست سریعا پر می شود اين اثر پر شدن مجدد يا مکش مي تواند مايع رابه سمت قلب با فشار براند. اين عمل با ايجاد مکش در وريدها، به دريچه هاي رگها براي جلوگيري از برگشت خون به عقب کمک مي کند.همچنين، دستکاري بافتها با يک فشار مناسب باعث کشش فبلامانها مي شود که به ديواره عروق لنفاوي متصل هستند و به مقادير بيشتري از پروتئين هاي پلاسما اجازه مي دهد که از فضاي بافتها حرکت کنند. بنابراين، فشار اسمزي طبيعي در مايعات خارج سلولي ايجاد مي شود.

the-effect-of-massage-and-its-benefits-on-different-parts-of-the-body-2

تاثیر ماساژ و فواید آن بر قسمتهای مختلف بدن

تأثير ماساژ بر عضله

تأثير ماساژ بر روي گردش خون مي تواند کوفتگي عضلاني را کاهش دهد و از بروز آسيب در عضلاتي که دچار کوفتگي شده اند، جلوگيري کند.تأثير بيشتر ماساژ روي عضله را ميتوان با تأثير بر روي توان و عملکرد عضله تقسيم کرد.توان عضله نشان مي دهد که عضلات اسکلتي در وضعيت انقباض خفيف قرار دارد. اين توان را تعامل پيچيده بين تحريکات ايجاد شده توسط دوک هاي عضلاني حفظ ميکند (گيرندههايي که به کشش حساس هستند) و اندام گلژي که در تاندون ها قرار دارد. از انقباض آن جلوگيري مي کند. شاخ قدامي نرونها در نخاع اين تحريک ها را دريافت ميکند. فعاليت اين سلولهاي نخاعي از طريق فعلايت مغز تنظيم مي شود. زماني که عملکرد دستگاه عصب مرکزي ICNS  طبيعي است، عوامل مختلفي بر روي تون عضلاني تأثير مي گذارد.اين که پيرامون اين مسئله تحقيق درستي صورت نگرفته است، اما در واکنش به صدمات (به عنوان مثال، نزديک به استخواني که به تازگي شکسته است) اسپاسم موضعي براي افزايش تنش عضلاني در اطراف ترايگوپوينت ها ميوفاسيال ايجاد مي شود.به نظر مي رسد که اسپاسم در واکنش به در ايجاد مي شود که به منظور جلوگيري از حرکات و صدمات بيشتر است. به هر حال، علت آن هنوز ناشناخته مانده است. بنابراين، اسپاسم به خودي خود به يک مشکل مبدل شده، درد بيشتر را ايجاد ميکند. در نهايت، جايي که اسپاسم در آن ايجاد شده است،علائمي را از خود نشان مي دهد. تغييرات ايجاد شده در عضلات باعث فشار بر روي عروق خوني تغذيه کننده عضله شده و در نتيجه ادم چسبندگي و کوتاهي تارهاي عضله ايجاد مي شود، ماساژ به عنوان روشي براي جلوگيري از بروز اين چرخ شناخته شده است. گفت مي شود که ماساژ تون عضلاتي که گرفته يا اسپاسم هستند و نيز کوفتگي و گرفتگي عضلاني که به علت تمرين زياد دچار آن شده اند، کاهش ميدهد. همچنين، ماساژ مي تواند عضله را برای تمرين آماده کند و تنش زياد عضله را در عضلات اسپاسمي کاهش دهد.

تأثير ماساژ روي درد و احساس

بسياري از تأثيراتي که درباره ماساژ گفتيم،در کاهش درد دخالت دارند و قبلا در ارتباط با گرفتگی عضلات مورد بحث قرار گرفته اند.ماساژ مي تواند به عنوان عامل اوليه، درد را کاهش دهد يا به عنوان عامل ثانويه عواملي را که باعث درد ميشود، از بين ببرد. ثابت شده که ماساژ در کاهش درد در وضعيت هاي مختلف دخالت دارد. ماساژ و فيزيوتراپي غيراختصاصي باعث کاهش درد تراکوتومي ميشود. ماساژ مجب کشش در بافت ميشود. يک پوشش شبکه اي افقي بافت را پوشانده است که کشش آرام اين عروق موجب تحريک سمپاتيک کنترل کننده اين گيرنده ها ميشود. اين گيرنده ها با دستکاري تغيير شکل و تغيير وضعيت مي دهند و بر روي حساسيت گيرنده هاي تأثيري دوگانه مي گذارند و با پايين آوردن حساسيت آنها، درد و گرفتگي را کاهش ميدهد. اگر شروع درد در عضله بيشتر به علت تورم بافت همبند باشد تا در نتیجه عوامل متابولیکی، همانطوری که قبلا گفته شد، اثر پخش کننده ماساژ در اطراف مايعات احاطه کنندة آن، باعث برداشتن عوامل تورم شده، تورم را سريعتر کاهش ميدهد.

Leave a comment


Copyright ©ماساژ در منزل